OPRICHTINGSAKTE: formulier voor een algemene akte ter oprichting van een Vereniging onder naam  Club-CHC waarmee  activiteiten zullen worden ontplooid
OPRICHTINGSAKTE
Overeenkomst van 07-05-1997 [datum], aangegaan tussen Bestuur- Club-CHC_______[A.B.],
woonachtig in/aan de Handelskade 2[adres] te __Rijswijk_[woonplaats] in __zh._[provincie] van _NL_[land] enerzijds,
en __Bestuur- Club-CHC[ anderezijds.], woonachtig in/aan de _Handelskade 2_[adres] te Rijswijk_[woonplaats] in _zh._[provincie] van __NL_[land].
De partijen wensen een Computer hobby Club met de naam  Club-C.H.C.[naam van de Seniorenclub 55+]
aan te gaan om zich gezamenlijk en onder de volgende voorwaarden en bepalingen met de__Computer Hobby__ bezig te houden:
ARTIKEL 1
DUUR
De Club-CHC wordt vanaf de dag van uitvoering van de onderhavige overeenkomst voor een periode van ___5______ jaar aangegaan,
en wordt hierna voortgezet voor een periode van nog eens ____5_____ jaar dan wel voor een periode die het bestuur geschikt acht.
ARTIKEL 2
INBRENG
Oprichter  en  Hoofd van het bestuur berust bij:
H.W. de Blij Handelskade 2 Rijswijk 2282KV, welke voor de oprichtings  kosten zorg gedragen heeft,
en  eigenaar word van de materialen/gereedschappen / goederen, welke bij eventueel opheffen van de vereniging Club-CHC
over blijven, tevens is  H.W. de Blij verantwoordelijk, indien er geen bestuur en/of leden meer aanwezig zullen zijn,
voor het afhandelen van deze werkzaamheden, t.b.v. beëindiging van de Club-CHC.
Iedere bestuurlid draagt de eigen vaardigheden en arbeid in de vereniging  onder naam Club-CHC in,
en iedere bestuurslid ontvangt geen loon of salaris naar rato van de arbeid die de betreffende bestuursleden  heeft/hebben verricht.
ARTIKEL 3
Voorwaarden en verplichtingen:
De bestuursleden van de Club-CHC onder naam Seniorenclub 55+  vormen samen het plenaire commissie,
die tot taak heeft om de te verrichten verplichtingen en voorwaarden vast te stellen.
ARTIKEL 4
BEHEREND BESTUUR
_Club-C.H.C._ wordt benoemd als beherend BESTUUR voor het afhandelen van de dagelijkse
zaken van de vereniging onder naam:. ___Club-C.H.C.___ is als zodanig volledig bevoegd tot het verrichten,
beheren, uitvoeren en regelen van alle zakelijke activiteiten van de vereniging onder naam Club-C.H.C.,
het aannemen en ontslaan van andere BESTUURDERS EN/OF LEDEN die nodig zijn voor de uitvoering van de activiteiten,
het vaststellen van de VERPLICHTINGEN en het afsluiten van contracten met de BESTUURDERS/LEDEN,
het aangaan van andere contracten namens of ten behoeve van de VERENIGING onder NAAM: CLUB-CHC,
en het verrichten van alle handelingen die in het algemeen door het bestuur van de vereniging worden uitgevoerd.
ARTIKEL 5
BOEKHOUDING
Eén bestuurslid van de vereniging onder naam: Club-CHC zal zich bezighouden met de verenigings beperkte boekhouding,
welke boekhouding door elk lid binnen een redelijke termijn moet kunnen worden onderzocht.
De beperkte boekhouding bevat een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven van de vereniging,
alle apparaten en materialen die ten behoeve van de vereniging onder naam: Club-CHC met fondsen van de vereniging zijn aangeschaft,
evenals van alle andere zaken waarbij gelden van de vereniging onder naam: Club-CHC  zijn aangewend.
De materialen en/of gereedschappen blijven eigendom van de vereniging Club-CHC.
ARTIKEL 6
VERDELING VAN DE WINST
Aan het einde van elk jaar of op een door de plenaire commissie gekozen tijdstip,
worden de winsten van de vereniging onder naam: Club-CHC verdeeld in de volgende verhouding: inkomsten zijn de benodigde uitgaven.
De leden en bestuur stemmen er echter mee in dat de onkosten van de vereniging gelijkelijk worden gedragen en
dat alle operationele onkosten worden afgetrokken voordat de winst wordt vastgesteld, en gebruikt word voor de volgende periode.
ARTIKEL 7
WIJZIGINGEN
De leden en bestuur komen overeen dat de onderhavige overeenkomst met betrekking tot de vereniging onder naam:Club-CHC te allen tijde dan wel van tijd tot tijd,
zulks naar keuze van de leden en bestuur, kan worden gewijzigd, maar dat dergelijke wijzigingen formeel
en schriftelijk moeten plaatsvinden en door alle leden en bestuur  moeten worden ondertekend.
Aldus wordt door de partijen bij deze overeenkomst in _Rijswijk_[plaats van uitvoering]
overeengekomen op de datum die in de aanhef van deze overeenkomst is vermeld.
Leden vertegenwoordiger.. 07-05-‘1997 te Rijswijk          L de Jong (Overleden)
Hoofd bestuurder/Oprichter. 07-05-‘1997 te Rijswijk       H.W. de blij